regulamin organizacyjny

Załącznik do Uchwały Nr 125/2011
Zarządu Powiatu w  Giżycku
z dnia 21 listopada 2011r.Zdjęcie


REGULAMIN
ORGANIZACYJNY

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Giżycku


ROZDZIAŁ I

  Postanowienia ogólne

§ 1


Regulamin  Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, zwany dalej "regulaminem" określa szczegółową organizację, zakres oraz tryb pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwanego dalej „Centrum”


§ 2

Siedzibą Centrum jest miasto Giżycko.

§ 3

1.    Działalność finansowa Centrum prowadzona jest na zasadach jednostki budżetowej w rozumieniu ustawy o finansach publicznych,
2.    Działalność Centrum finansowana jest ze środków własnych powiatu oraz  z  dotacji  celowych,
3.    Centrum realizuje zadania własne Powiatu oraz zadania zlecone na podstawie ustaw kompetencyjnych,
4.    Centrum prowadzi samodzielną obsługę księgową,
5.    Centrum pełni funkcję Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej,
6.    Centrum nadzoruje jednostki organizacyjne określone w Zał. nr. 1 do niniejszego Regulaminu Organizacyjnego.

ROZDZIAŁ II

Organizacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

§ 4

1. Struktura organizacyjna Centrum: Centrum w Giżycku kieruje Dyrektor przy pomocy Zastępcy Dyrektora.
2. W skład Centrum wchodzą następujące stanowiska i komórki  organizacyjne, używające następujących symboli:

1)    Stanowisko Zastępcy Dyrektora – ZD,
2)    Stanowisko Głównego Księgowego – GK,
3)    Wieloosobowe Stanowisko ds. Księgowości – SK,
4)    Wieloosobowe Stanowisko ds. Pracy Socjalnej – SPS,
5)    Samodzielne Stanowisko ds. Osób Niepełnosprawnych –SON,
6)    Samodzielne Stanowisko ds. Poradnictwa – SP,
7)    Wieloosobowe Stanowisko ds. Pomocy Specjalistycznej – WPS,
8)    Wieloosobowe Stanowisko ds. Administracyjno – Technicznych – SAT,
9)    Powiatowy Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności – ZON,
10)    Zespół ds. Pieczy Zastępczej – ZPZ.
3. Schemat Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie określa zał. nr 2 do niniejszego Regulaminu.

§ 5

Zakresy zadań, wspólne dla wszystkich i stanowisk pracy

1. Inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych w celu zapewnienia właściwej i terminowej realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.
2. Organizowanie  wykonania zadań nałożonych na Starostę przepisami ustaw w celu ich wykonania.
3. Organizowanie wykonania zarządzeń i poleceń  Dyrektora Centrum.
4. Rozpatrywanie  skarg  kierowanych do Starosty, Zarządu Powiatu, badanie zasadności skarg, analizowanie źródeł  i przyczyn ich powstawania, podejmowanie działań  zapewniających należyte i terminowe załatwianie skarg, przyjmowanie interesantów i udzielanie im wyjaśnień.
5. Podejmowanie działań zapewniających należyte i terminowe załatwianie spraw kierowanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich.
6. Przygotowanie niezbędnych materiałów i wykonanie czynności związanych z współdziałaniem z organami administracji oraz innymi jednostkami organizacyjnymi realizującymi zadania pomocy społecznej.
7. Organizowanie i podejmowanie niezbędnych przedsięwzięć w celu ochrony spraw niejawnych.
8. Organizowanie i podejmowanie niezbędnych przedsięwzięć w celu ochrony przeciwpożarowej.
9. Przygotowanie  projektów  uchwał  Rady  i Zarządu Powiatu z zakresu funkcjonowania Centrum.
10.Współdziałanie z  innymi  jednostkami państwowymi, samorządowymi, organizacjami społecznymi, charytatywnymi oraz związkami wyznaniowymi.
11. Opracowywanie wymaganych sprawozdań statystycznych.
12. Wykonywanie innych zadań zgodnie z kompetencją Starosty, Zarządu Powiatu i Centrum.

§ 6

 Do zadań głównego księgowego należy:
1. Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,
2. Organizowanie sporządzania, obiegu, archiwowania i kontroli dokumentów w sposób  zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych, ochronę mienia będącego w posiadaniu jednostki, sporządzania kalkulacji wynikających z kosztów wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości finansowej;
3. Bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości, sporządzaniu kalkulacji wynikowej kosztów wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości  finansowej w sposób umożliwiający terminowe przekazywanie informacji ekonomicznych, ochrony mienia będącego w posiadaniu jednostki oraz terminowe  i prawidłowe rozliczanie osób mających odpowiedzialność za to mienie, prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych, nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości, wykonywanych przez poszczególne komórki organizacyjne oraz jednostki nie bilansujące samodzielnie;
4. Prowadzenie gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającymi zwłaszcza na : wykonaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji jednostki, zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez jednostkę, przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych, zapewnieniu terminowego ściągania należności i dochodzenia rozliczeń spornych oraz spłaty zobowiązań;
5. Analiza środków przydzielonych z budżetu;
6. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora jednostki, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów, zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji;
7. Kontrola legalności dokumentów dotyczących wykonania planu finansowego oraz jego zmian; opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych wykonania planu finansowego i jego analiz;
8. Nadzór nad pracą wieloosobowego stanowiska ds. księgowości.

§ 7

Do zadań Wieloosobowego stanowiska ds. księgowości  należą sprawy kompleksowego planowania planu finansowego w zakresie finansowym i rzeczowym, analizowanie oceny kontroli oraz sprawozdawczości i jego realizacji, obsługi finansowo-księgowej i gospodarczej Centrum i innych podmiotów zleconych do obsługi księgowej, a w szczególności:
1.    Koordynacja prac w zakresie opracowywania planu finansowego, szczegółowego układu wykonawczego, windykacja należności,
2.    Sporządzanie wymaganych sprawozdań z wykonania planu finansowego, wykorzystania środków pozabudżetowych oraz realizacji zadań inwestycyjnych,
3.    Dokonywanie okresowych analiz i ocen przebiegu realizacji zadań gospodarczych, dochodów i wydatków budżetowych przez podległe jednostki organizacyjne pomocy społecznej,
4.    Obsługa finansowo-księgowa w zakresie budżetu i środków pozabudżetowych, opiniowanie projektów aktów prawnych Dyrektora Centrum oraz decyzji rodzących skutki finansowe,
5.    Gospodarowanie rzeczowymi składnikami majątkowymi,
6.    Miesięczne rozliczenie faktur,
7.    Obsługa finansowa środków pochodzących z PFRON,
8.    Przygotowywanie sprawozdań finansowo-rzeczowych związanych z realizacją zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej,
9.    Rozliczanie, księgowanie i prowadzenie windykacji środków PFRON,
10.    Udział w kontroli Warsztatów Terapii Zajęciowej w zakresie  wykorzystania  środków pochodzących z PFRON,
11.    Przygotowywanie dokumentów Staroście w celu podjęcia decyzji o odroczeniu (odmowie odroczenia) terminu spłaty pożyczki lub jej umorzenia,
12.    Przygotowywanie Staroście kompletu dokumentów niezbędnych do umorzenia pożyczki w limitowanej wysokości na wniosek pożyczkobiorcy po spełnieniu wymaganych warunków,
13.    Monitorowanie zawartych umów,
14.    Realizacja zadań księgowo-finansowych związanych organizacją i realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
15.    Sporządzanie i wyliczanie list płac,
16.    Wystawianie zaświadczeń o zarobkach,
17.    Sporządzanie comiesięcznych deklaracji i raportów ZUS i sprawozdań do GUS,
18.    Prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym.

§ 8

Do zadań zastępcy dyrektora należy:

1.    Podejmowanie czynności Dyrektora Centrum pod jego nieobecność lub w razie wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Dyrektora,
2.    Kierowanie Zespołem ds. Pieczy Zastępczej,
3.    Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad wieloosobowym stanowiskiem ds. pracy socjalnej,
4.    Bieżące współdziałanie z dyrektorami jednostek pomocy społecznej,
5.    Koordynowanie wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej, m.in. w zakresie udzielania pomocy osobom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze,
6.    Koordynowanie kierowania i umieszczania małoletnich w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
7.    Koordynowanie zadań w zakresie odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej i rodzinach zastępczych,
8.    Koordynowanie zadań związanych z przeprowadzaniem merytorycznych kontroli placówek pomocy społecznej w zakresie standardu opieki i wychowania.


§ 9

Zespół ds. Pieczy Zastępczej realizuje następujące zadania:

1. Zadania wynikające z rządowych programów wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (zlecone z zakresu administracji rządowej),
2. Ustalanie kosztów pobytu w pieczy zastępczej cudzoziemców oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie (zlecone z zakresu administracji rządowej),
3. Opracowanie i realizacja 3-letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej, zawierających między innymi coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych,
4. Zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
5. Organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze i regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, przez wspieranie procesu usamodzielnienia,
6. Tworzenie warunków do powstawania i działania rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i rodzin pomocowych;
7. Współdziałanie, nadzór, kontrola nad placówkami opiekuńczo-wychowawczymi oraz placówkami wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym;
8. Organizowanie szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka, rodzin pomocowych i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego oraz kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego;
9. Organizowanie specjalistycznego wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej,
10. Zapewnienie przeprowadzenia przyjętemu do pieczy zastępczej dziecku niezbędnych badań lekarskich,
11. Kompletowanie we współpracy z właściwym ośrodkiem pomocy społecznej dokumentacji związanej z przygotowaniem dziecka do umieszczenia w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka,
12. Ustalanie wysokości świadczeń związanych z pieczą zastępczą (szkolenia, usamodzielnienia, comiesięczna pomoc),
13. Sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego,
14. Przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji o dłużnikach,
15. Prowadzenie rejestru danych o osobach zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej lub rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzących rodzinny dom dziecka,
16. Dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej,
17. Wykonywanie funkcji koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej do którego zadań w szczególności należy:

1) udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej;
2) przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku;
3) pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu;
4) zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej;
5) zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;
6) udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej;
7) przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej.

§ 10

Do zadań wieloosobowego stanowiska ds. pracy socjalnej należy:

1.    Kierowanie do ośrodków wsparcia i interwencji kryzysowej,
2.    Doradztwo metodyczne dla ośrodków pomocy społecznej i  pracowników  socjalnych na obszarze powiatu,
3.    Współpraca z organizacjami pozarządowymi  w  związku z realizacją zadań  z zakresu pomocy społecznej,
4.    Organizowanie pomocy uchodźcom,
5.    Diagnozowanie i opracowywanie powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych wspólnie z samorządami gmin i organizacjami pozarządowymi,
6.    Zapewnienie szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr pomocy społecznej  z terenu powiatu,
7.    Sporządzanie analiz i sprawozdań,
8.    Udzielanie mieszkańcom informacji o prawach i uprawnieniach z zakresu pomocy społecznej,
9.    Sprawowanie kontroli  nad prawidłowością funkcjonowania domów pomocy społecznej, środowiskowych domów samopomocy,
10.    Przygotowanie    materiałów    i   kierowanie   uprawnionych   osób  do    odpowiednich placówek oraz ustalanie odpłatności za pobyt w tych placówkach,
11.    Nadzór merytoryczny nad powiatowymi jednostkami pomocy społecznej ŚDS i DPS,
12.    Przygotowywanie decyzji o odpłatności za usługi w Środowiskowym  Domu Samopomocy w Giżycku i  w Rynie,
13.    Realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie,
14.    Opracowanie i realizacja powiatowego programu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
15.    Opracowanie i realizacja programów służących działaniom profilaktycznym mającym na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie,
16.    realizuje zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.


§ 11

Do zadań samodzielnego stanowiska d/s osób niepełnosprawnych należy realizacja zadań związanych z:

1.    Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych.
2.    Sporządzanie planów rzeczowo – finansowych w zakresie realizowanego wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych.
3.    Podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności i likwidacji barier utrudniających niepełnosprawnym funkcjonowanie w społeczeństwie.
4.    Organizowanie zespołów aktywności społecznej zgodnie z rozeznanymi potrzebami osób niepełnosprawnych.
5.    Realizacja programów celowych na rzecz osób niepełnosprawnych.
6.    Obsługa zadań zleconych na rzecz osób niepełnosprawnych.
7.    Wydawanie kart drogowych.
8.    Prowadzenie kontroli Warsztatów Terapii Zajęciowej i Zakładu Aktywności Zawodowej.
9.    Wydawanie i przyjmowanie wniosków do programów realizowanych przez PFRON.
10.    Udzielanie informacji  z zakresu świadczeń i programów  finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
11.    Obsługa Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

§ 12

Do zadań samodzielnego stanowiska d/s poradnictwa prawnego należy:

1.    Opracowywanie zarządzeń Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
2.    Przygotowywanie umów, w tym umów zawieranych z zawodowymi niespokrewnionymi z dzieckiem rodzinami zastępczymi, aneksów do w/w umów.
3.    Opracowywanie druków umów i decyzji administracyjnych na potrzeby Centrum.
4.    Sprawdzanie lub konsultowanie pod względem prawno – merytorycznym spraw w zakresie realizacji zadań pomocowych Centrum.
5.    Przygotowywanie lub udział w przygotowywaniu decyzji o odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Giżycku oraz o odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej.
6.    Przygotowywanie decyzji o przyznaniu  pomocy pieniężnej rodzinom zastępczym na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci, zmianie wysokości pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych.
7.    Przygotowywanie decyzji, dot. usamodzielnień,  skierowań do ośrodków wsparcia i innych.
8.    Egzekucja administracyjna - przygotowywanie dokumentacji,  w tym  upomnień i tytułów,
9.    Przygotowywanie projektów uchwał Zarządu i Rady Powiatu.
10.     Przygotowywanie  i prowadzenie porozumień zawieranych przez Powiat Giżycki dotyczących zwrotu kosztów utrzymania dzieci z innego powiatu a przebywających na terenie Powiatu Giżyckiego w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz, dot. dzieci z Powiatu Giżyckiego, a przebywających w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innego Powiatu.
11.    Doradztwo metodyczne dla Ośrodków Pomocy Społecznej i pracowników socjalnych.
12.    Współdziałanie z jednostkami podległymi w rozwiązywaniu problemów pod względem uregulowań prawnych.
13.    Tworzenie programów z zakresu pomocy społecznej, w tym mających na celu pozyskanie środków finansowych ze środków unijnych na realizację zadań PCPR.
14.    Wstępne przygotowanie planów wydatków i planów dochodów na następny rok budżetowy  z  zakresu : porozumienia rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze.
15.    Prowadzenie ewidencji przesłuchań odbywających się w Niebieskim Pokoju;
16.    Przygotowywanie sprawozdań.
17.    Udzielanie mieszkańcom Powiatu Giżyckiego poradnictwa prawnego poprzez informowanie o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego; udostępnianie wzorów pism urzędowych,
18.    Prowadzenie spraw dotyczących wytaczania powództwa o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych, w przypadku gdy od umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej upłynął rok.

§ 13

Do zadań wieloosobowego stanowiska  d/s pomocy specjalistycznej należy :

1.    Udzielanie mieszkańcom Powiatu Giżyckiego poradnictwa psychologicznego poprzez procesy diagnozowania, profilaktyki i terapii,
2.    Realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
3.    Udzielanie mieszkańcom Powiatu Giżyckiego poradnictwa rodzinnego obejmującego szeroko rozumiane problemy funkcjonowania rodziny, w tym problemy wychowawcze w rodzinach naturalnych i zastępczych,
4.    Doradztwo metodyczne dla Ośrodków Pomocy Społecznej i pracowników socjalnych,
5.    Udzielanie mieszkańcom powiatu giżyckiego pomocy w zakresie poradnictwa zawodowego,
6.    Obsługa programów zewnętrznych, w tym unijnych.

§ 14

Do zadań wieloosobowego stanowiska ds. administracyjno – technicznych  należy:

1.    Planowanie  i  realizacja  inwestycji,  remontów  oraz  zakupów inwestycyjnych i opracowanie sprawozdawczości w tym zakresie,
2.    Obsługa administracyjna Centrum /prowadzenie spraw osobowych   pracowników, szkolenie pracowników w zakresie bhp, zamówienia publiczne/,
3.    Prowadzenie i nadzór nad rejestrem skarg i wniosków,
4.    Przygotowanie dokumentacji i postępowania dotyczącego naboru na wolne stanowiska urzędnicze oraz w zakresie służby przygotowawczej,
5.    Wykonywanie czynności związanych prawidłową eksploatacją i bieżącą obsługą pojazdu mechanicznego,
6.    Obsługa techniczno – porządkowa Centrum,
7.    Obsługa informatyczna Centrum, w tym zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych jednostki oraz sprawowanie nadzoru nad zabezpieczeniami systemu informatycznego i ochrony danych osobowych,
8.    Prowadzenie i obsługa archiwum zakładowego.

§ 15

Zasady funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Giżycku, określa załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.
  

ROZDZIAŁ III
 
Kierowanie Centrum

§ 16
       
1. Pracą Centrum kieruje Dyrektor przy pomocy zastępcy dyrektora.
2. Do obowiązków Dyrektora należy w szczególności:
1)    Organizowanie pracy jednostki,
2)    Wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej z upoważnienia Starosty Powiatu,
3)    Sprawowanie funkcji kierownika zakładu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy,
4)    Opracowywanie powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych,
5)    Zapewnienie podejmowania  przedsięwzięć  wynikających z bieżącej polityki nadrzędnych organów samorządowych i administracji rządowej,
6)    Zapewnienie skutecznej kontroli realizacji ustalonych zadań i przestrzegania prawa,
7)    Współpracuje z sądem w sprawach dotyczących opieki i wychowania dzieci, których rodzice zostali pozbawieni lub ograniczeni we władzy rodzicielskiej nad nimi,
8)    Składa zarządowi powiatu coroczne sprawozdanie z działalności powiatowego centrum pomocy rodzinie oraz przedstawia zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej,
9)    Dbanie o należyte załatwianie spraw obywateli oraz efektywność i dyscyplinę pracy,
10)    Wykonywanie kontroli wewnętrznej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
11)    Wykonywanie zleconego przez Zarząd Powiatu nadzoru nad powiatowymi jednostkami pomocy społecznej,
12)    Zarządzanie gospodarką finansową jednostki w ramach uchwalonego planu dochodów i wydatków.

3. W czasie nieobecności Dyrektora obowiązki jego pełni zastępca Dyrektora Centrum.
Zakres zastępstwa rozciąga się na wszystkie czynności wymienione w ust. 2 należące do Dyrektora z wyłączeniem zatrudniania i zwalniania pracowników.
4. W Centrum występują następujące stanowiska kierownicze:
1)    Dyrektor,
2)    Zastępca Dyrektora

ROZDZIAŁ  IV

Zasady, tryb  –  rozpatrywania i załatwiania
skarg i wniosków interesantów

§ 17

1.    Dyrektor Centrum przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków we środy od godz. 7.30 do 15.30.
2.    Pozostali pracownicy Centrum przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy urzędu.
3.    W przypadku, gdy dzień wyznaczony do przyjmowania w sprawach skarg i wniosków jest dniem ustawowo wolnym od pracy, interesanci przyjmowani są w najbliższym dniu roboczym.
4.    Informację o dniach i godzinach przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków umieszcza się w widocznym miejscu w siedzibie Centrum.

§ 18

1.    Obsługę interesantów przyjmowanych przez Dyrektora w sprawach skarg i wniosków prowadzi Wieloosobowe stanowisko ds. Administracyjno – Technicznych.
2.    Skargi i wnioski wpływające do Centrum podlegają wpisowi do rejestru prowadzonego przez Wieloosobowe stanowisko ds. Administracyjno – Technicznych.

§ 19

1.    Merytoryczne rozpatrywanie skarg i wniosków należy rzeczowo do właściwego stanowiska  ze względu na przedmiot wniesionej sprawy.
2.    Odpowiedzi na skargi i wnioski podpisuje Dyrektor Centrum.
3.    Zespoły, które opracowały odpowiedzi na skargi lub wnioski przekazują kopie do Wieloosobowe stanowisko ds. Administracyjno – Technicznych.


§ 20

1.    Skargi i wnioski nie wymagające przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego powinny być rozpatrywane i załatwiane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni, pozostałe w terminie 1 miesiąca od daty wpływu.
2.    Skargi i wnioski składane przez posłów, senatorów, radnych powinny być rozpatrywane i załatwiane niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty wpływu.
3.    Odpowiedź negatywna na skargę musi zawierać uzasadnienie prawne i faktyczne.
4.    Nadzór nad postępowaniem w sprawach skarg i wniosków prowadzi Wieloosobowe stanowisko ds. Administracyjno – Technicznych.


ROZDZIAŁ V

Tryb prowadzenia kontroli zewnętrznych

§ 21

l. Kontrola wykonywana jest przez upoważnionych pracowników Centrum i obejmuje czynności, których głównym celem jest sprawdzenie prawidłowości kierunków działania, doboru środków i wykonywania zadań przez podmioty kontrolowane.
2. Kontrola w szczególności ma na celu:
1)    Zapewnienie Centrum informacji niezbędnych do efektywnego działania placówek i podejmowania prawidłowych decyzji,
2)    Ocenę stopnia wykonania zadań, prawidłowości i legalności działania oraz skuteczności stosowanych metod i środków,
3)    Doskonalenie metod pracy Centrum oraz nadzorowanych jednostek organizacyjnych,
4)    Ustalenie przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości oraz osób za nie odpowiedzialnych.

§ 22

Kontrolę zewnętrzną przeprowadzają pracownicy Centrum w stosunku do:
1. Rodzinnej opieki zastępczej, ośrodków adopcyjno – opiekuńczych, jednostek specjalistycznego poradnictwa w tym rodzinnego oraz ośrodków wsparcia, domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo – wychowawczych w zakresie ich działalności, a w szczególności w zakresie merytorycznym;
2. Organów jednostek organizacyjnych w zakresie powierzonych im w drodze porozumień zadań.

§ 23

1. Kontrolę zewnętrzną - problemową, sprawdzającą i doraźną - wykonują pracownicy wyznaczeni przez Dyrektora na podstawie wydanych upoważnień.
2. W toku kontroli przeprowadzający kontrolę uprawniony jest do:
1) Wejścia do obiektów i pomieszczeń kontrolowanej jednostki,
2) Wglądu do akt i dokumentów,
3) Żądania ustnych i pisemnych wyjaśnień w sprawach dotyczących kontroli, odpisów i wyciągów z dokumentów oraz sporządzania zestawień i wykazów.
3. Bezpośrednio   po  przeprowadzeniu   kontroli   kontrolujący   sporządza   protokół   lub  sprawozdanie.
4. Na podstawie protokołu kontroli, w przypadku ujawnienia nieprawidłowości, sporządza wystąpienie pokontrolne uwzględniające :
1)     Opis występujących nieprawidłowości i przyczyny ich powstawania oraz ewentualne wskazania osób winnych zaniedbaniu,
2)    Zalecenia i wnioski dotyczące wykonania określonych zadań mających na celu usunięcie nieprawidłowości,
3)    Termin powiadomienia o wykonaniu zaleceń.
5. Wystąpienie pokontrolne podpisuje Dyrektor.

§ 24

Działalność kontrolna prowadzona jest w oparciu o roczne plany kontroli sporządzane przez odpowiedzialnych za to zadanie pracowników.


ROZDZIAŁ VI

Obieg korespondencji

§ 25

l. W sprawie obiegu korespondencji stosuje się instrukcję kancelaryjną, a ponadto korespondencja wpływająca do Centrum jest niezwłocznie rejestrowana poprzez:
1) Ostemplowanie korespondencji pieczęcią wpływu z oznaczeniem daty,
2) Wpisanie do rejestru korespondencji pod kolejnym numerem,
3) Wpisanie do rejestru oznaczeń literowych adresata w Centrum,
4) Korespondencja dot. Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, rejestrowana jest w Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
2. Korespondencja zawierająca imię i nazwisko adresata kierowana jest do adresata.
3. Przesyłki wartościowe przekazuje się właściwemu adresatowi za pokwitowaniem.

§ 26

l. Ostemplowana korespondencja przekazywana jest Dyrektorowi do zadekretowania. W razie nieobecności Dyrektora przekazywana jest Zastępcy Dyrektora, a w razie jego nieobecności na stanowisko wyznaczone przez Dyrektora lub zastępcę Dyrektora.
2. Po zadekretowaniu korespondencja kierowana jest na określone stanowiska pracy.

§ 27

1. Przynoszenie i zanoszenie pism urzędowych na pocztę wykonują upoważnione przez Dyrektora osoby.
2. Korespondencja wysyłana w danym dniu winna być złożona w sekretariacie PCPR do godziny 14:30.


ROZDZIAŁ VII

Zasady podpisywania pism

§ 28

Do podpisu Dyrektora zastrzeżone są:
1. Akty normatywne Dyrektora,
2. Pisma w sprawach należących do jego właściwości stosownie do ustalonego podziału zadań pomiędzy Dyrektorem a pozostałymi pracownikami Centrum,
3. Odpowiedzi na wystąpienia Najwyższej Izby Kontroli i Prokuratora,
4. Decyzje w sprawach osobowych pracowników Centrum,
5. Listy intencyjne do kontrahentów zagranicznych,
6. Odpowiedzi na petycje, skargi i wnioski,
7. Pisma i decyzje w sprawach każdorazowo zastrzeżonych przez Dyrektora do  jego podpisu,
8. Korespondencja kierowana do:
1) Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałków Sejmu, Senatu oraz posłów i senatorów,
2) Prezesa i Wiceprezesów Rady Ministrów,
3) Ministrów oraz Kierowników Urzędów Centralnych,
4) Wojewodów ,
5) Sejmików Samorządowych Województwa,
6) Starostów, Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów,
7) przedstawicielstw dyplomatycznych.


§ 29

Zastępca Dyrektora podpisuje pisma w sprawach określonych w § 28 w razie nieobecności Dyrektora, z wyłączeniem decyzji o zatrudnianiu lub zwalnianiu pracownika. 
      
§ 30

Zasady stosowania pieczęci nagłówkowych i pieczęci podpisowych reguluje instrukcja kancelaryjna.


ROZDZIAŁ VII

Postanowienia końcowe

§ 31

1. Dyrektor ma obowiązek zapoznać pracowników z treścią Regulaminu w terminie 14 dni od daty jego wejścia w życie oraz w tym samym terminie zapoznać nowo przyjętych pracowników.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.Załącznik nr 1
Do Regulaminu Organizacyjnego
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku

Wykaz jednostek nadzorowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie


1.    Dom Pomocy Społecznej w Giżycku,
2.    Środowiskowy Dom Samopomocy w Giżycku,
3.    Środowiskowy Dom Samopomocy w Rynie (placówka niepubliczna),
4.    Placówka Rodzinna w Zelkach,
5.    Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze,
6.    Zakład Aktywności Zawodowej w Giżycku,
7.    Warsztat Terapii Zajęciowej w Rynie (placówka niepubliczna),
8.    Warsztat Terapii Zajęciowej w Siedliskach (placówka niepubliczna) 


Załącznik nr 2 - schemat organizacyjny PCPR w Giżycku


Zdjęcie
* - przewodnicząca powoływana jest z uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.VII.2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności


Załącznik Nr 3
do Regulaminu Organizacyjnego
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Giżycku


Zasady funkcjonowania
Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
w Giżycku


Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1

1.    Zasady określają organizację, zakres działania oraz tryb pracy Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Giżycku
2.    Powiatowy  Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Giżycku, zwany dalej Powiatowym Zespołem, działa na podstawie:
1)    Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz  zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz aktów wykonawczych do ustawy;
2)    Zarządzenia Nr 1/2008 Starosty Giżyckiego z dnia 02  stycznia 2008 roku w sprawie powołania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Giżycku

§ 2

Siedziba Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności mieści się w Giżycku przy ul. Smętka 5.

§ 3

1.    Podstawowym obszarem działania Powiatowego Zespołu jest teren powiatu giżyckiego.
2.    Obszar  działania Zespołu obejmuje 3 powiaty : giżycki, gołdapski, węgorzewski na podstawie ustalenia przez wojewodę obszaru działania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Giżycku

 
Rozdział 2
Zakres działania Zespołu

§ 4

Powiatowy Zespół realizuje zadania z zakresu administracji rządowej działając przy Powiatowym  Centrum  Pomocy Rodzinie w Giżycku, jako wydzielona wewnętrzna komórka organizacyjna.

§ 5

1.    Powiatowy Zespół realizuje zadania określone w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych oraz innych aktach prawnych.
2.    Do podstawowych zadań Powiatowego Zespołu należy w szczególności:
1)    Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego albo na wniosek ośrodka pomocy społecznej,
2)    Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności oraz wskazaniach do ulg i uprawnień,
3)    Przygotowywanie kwartalnych informacji o realizacji zadań,
4)    Wydawanie osobom niepełnosprawnym legitymacji dokumentujących ich  niepełnosprawność oraz stopień niepełnosprawności,
5)    Prowadzenie bazy danych Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności,
6)    Kierowanie osób ubiegających się o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności do wojewódzkiego zespołu na badania specjalistyczne,
7)    Zapewnienie warunków organizacyjnych do odbywania posiedzeń składów orzekających,
8)    Gromadzenie i przechowywanie materiałów związanych z orzekaniem.

§ 6

Przy realizacji zadań Powiatowy Zespół współdziała z innymi organami administracji samorządowej i rządowej oraz innymi instytucjami.

Rozdział 3
Organizacja wewnętrzna Powiatowego Zespołu

§ 7

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności powołuje  i odwołuje  Starosta w ramach zadań  z zakresu administracji rządowej.

§ 8

W skład Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wchodzą:
1.    członkowie Zespołu:
1)    Przewodniczący Zespołu,
2)    Sekretarz,
3)    specjaliści działający w ramach Składów Orzekających:
a.    Przewodniczący Składów Orzekających – lekarze,
b.    Psycholodzy,
c.    Pedagodzy,
d.    Doradcy zawodowi, 
e.    Pracownicy socjalni.
2.    obsługa administracyjno – biurowa.


§ 9

1.    Działalnością Powiatowego Zespołu kieruje Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, zwany dalej Przewodniczącym Zespołu.
2.    Przewodniczącego Powiatowego Zespołu powołuje i odwołuje Starosta.
3.    Funkcje zwierzchnika służbowego Przewodniczącego Zespołu sprawuje Starosta, lub z mocy upoważnienia, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku
4.    Pracodawcą w stosunku do pracowników Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności jest Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Bezpośrednim przełożonym pracowników Powiatowego Zespołu d/s Orzekania o Niepełnosprawności jest  przewodniczący zespołu .

§ 10

1.    Przewodniczącego Zespołu podczas jego nieobecności zastępuje Sekretarz Zespołu. 
2.    Przewodniczący Zespołu na czas nieobecności swojej i Sekretarza upoważnia w formie pisemnej innego członka Zespołu do załatwiania spraw w jego imieniu w zakresie określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
 
§ 11

1.    Członków, o których mowa w § 8 ust. 1 powołuje i odwołuje, na wniosek Przewodniczącego Zespołu, Starosta.
2.    Członkowie Składów orzekających za wyjątkiem Przewodniczącego i Sekretarza  zespołu  realizują zadania na podstawie umów cywilno-prawnych.
3.    Umowy cywilno-prawne z członkami zespołu zawiera z upoważnienia Starosty Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku, przy kontrasygnacie Przewodniczącego Zespołu.
4.    Spośród członków, o których mowa w ust. 1 Przewodniczący Zespołu wyznacza skład orzekający i przewodniczącego składu orzekającego.
5.    Rodzaj i zakres wymaganych kwalifikacji członków Powiatowego Zespołu oraz tryb działania składów orzekających określa rozporządzenie. 

 
§ 12

Obsługę  kadrową oraz finansową Zespołu prowadzi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku.
Wydatki pokrywane są ze środków finansowych budżetu państwa.

§ 13

Nadzór merytoryczny nad działalnością zespołu sprawuje Wojewoda.


Rozdział 4
Zadania Członków Powiatowego  Zespołu
 
§ 14

Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:
1.    Organizowanie i kierowanie działalnością Powiatowego Zespołu.
2.    Nadzór nad organizacją pracy administracyjno – biurowej.
3.    Reprezentowanie Powiatowego Zespołu na zewnątrz, w szczególności przed Wojewódzkim Zespołem i Starostą.
4.    Zapewnienie  prawidłowego i terminowego wykonywania  zadań określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych.
5.    Przy organizowaniu i kierowaniu pracy zespołu kierować się racjonalnym  gospodarowaniem funduszami i składnikami majątku pozostającymi w dyspozycji Powiatowego Zespołu.
6.    Planowanie kosztów działalności Zespołu
7.    Prowadzenie  rekrutacji pracowników administracyjno-biurowych przy pomocy pracownika kadr PCPR.
8.    Opiniowanie kandydatur na pracowników Zespołu przed nawiązaniem stosunku pracy i przedstawianie opinii w formie pisemnej Dyrektorowi PCPR.
9.    Sporządzanie  okresowej oceny kwalifikacyjnej  pracownika Zespołu.
10.    Prowadzenie ewidencji czasu pracy członków Powiatowego zespołu.
11.    Sporządzanie rocznych planów urlopowych pracowników Powiatowego Zespołu.
12.    Opiniowanie urlopów i dni wolnych  pracowników Powiatowego Zespołu.
13.    Rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków dotyczących pracowników.
14.    Koordynowanie i nadzorowanie pracy pracowników Powiatowego Zespołu.
15.    Opracowywanie i aktualizowanie szczegółowych zakresów czynności dla pracowników i członków Powiatowego Zespołu.
16.    Wnioskowanie do Starosty o powołanie członków Powiatowego Zespołu.
17.    Wyznaczanie spośród członków Powiatowego Zespołu Składu Orzekającego i jego Przewodniczącego.
18.    Ustalanie terminów posiedzeń Składów Orzekających.
19.    Umożliwienie pracownikom i specjalistom uczestniczenia w organizowanych dla nich szkoleniach.
20.    Kierowanie do wojewody wniosków o skierowanie specjalistów - członków Powiatowego Zespołu na szkolenie zakończone wydaniem zaświadczenia uprawniającego do orzekania.
21.    Kontrasygnowanie umów cywilno-prawnych związanych z wykonywaniem czynności w Powiatowym Zespole (w tym umów zleceń).
22.    Wydawanie z upoważnienia Starosty legitymacji dokumentujących niepełnosprawność.
23.    Nadzorowanie  postępowania nad  wydawanymi orzeczeniami.
24.    Obsługa ogólnokrajowej internetowej bazy osób orzekanych - prowadzenie statystyki i sprawozdawczości.
25.    Przygotowywanie sprawozdań, ocen analiz i bieżących informacji o realizacji zadań Powiatowego Zespołu.
26.    Przekazywanie Staroście informacji na temat sytuacji finansowej i bieżącej działalności Powiatowego Zespołu.
27.    Stała współpraca z działem finansowym PCPR prowadzącym obsługę księgową Zespołu.
28.    Prowadzenie i organizacja wymiany informacji i sporządzania sprawozdawczości do Zespołu Wojewódzkiego.
29.    Współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej.
 
§ 15

Do zadań Sekretarza należy w szczególności:
1.    Współdziałanie w organizacji pracy Składów Orzekających, w tym organizacja obsługi posiedzeń Składów Orzekających.
2.    Prowadzenie dokumentacji związanej z postępowaniem  w sprawie orzekania  o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności.
3.    Udzielanie informacji o trybie postępowania w orzekaniu o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności oraz wymaganej dokumentacji.
4.    Prowadzenie obsługi ogólnokrajowej internetowej bazy osób orzekanych.
5.    Prowadzenie statystyki i sprawozdawczości.
6.    Prowadzenie korespondencji.
7.    Ogólny nadzór nad zadaniami pracowników obsługi biurowej.
8.    Kierowanie bieżącą pracą Powiatowego Zespołu pod nieobecność Przewodniczącego Zespołu.
9.    Planowanie zakupów sprzętu, materiałów biurowych oraz konserwacyjnych i środków utrzymania czystości, a także właściwa i terminowa realizacja tych planów.
10.    Zawiadamia osoby zainteresowane lub ich przedstawicieli ustawowych o konieczności, zakresie i terminie uzupełnienia dokumentacji,
wzywa osoby zainteresowane, ich przedstawicieli ustawowych albo przedstawicieli instytucji pomocy społecznej do usunięcia braków w dokumentacji.

§ 16

Do zadań Przewodniczących Składów Orzekających należy w szczególności:
1.    Wstępna analiza dokumentacji medycznej i wniosków (wskazanie wykonania dodatkowych badań oraz dostarczenia dokumentacji medycznej).
2.    Badanie i ocena stanu zdrowia dziecka do lat 16 oraz osoby powyżej 16 roku życia.
3.    Wydanie oceny o stanie zdrowia osoby do 16 roku życia lub osoby powyżej 16 roku życia.
4.    Wnioskowanie o przeprowadzenie wywiadu społecznego, zawodowego oraz oceny psychologicznej lub pedagogicznej, tj. wskazanie pozostałych specjalistów, którzy powinni uczestniczyć w posiedzeniu.
5.    Określenie niepełnosprawności, stopnia niepełnosprawności, przyczyny niepełnosprawności, czasu powstania niepełnosprawności, czasu powstania stopnia niepełnosprawności.
6.    Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
7.    Analiza przedłożonej dokumentacji dotyczącej ustalenia niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności.
8.    Nadzór nad prawidłową realizacją zadań merytorycznych wykonywanych przez skład orzekający.
9.    Udział w posiedzeniach składu orzekającego.
10.    Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności do ulg i uprawnień.

§ 17

Do zadań specjalistów – członków Składów Orzekających (psychologów, pedagogów, doradców zawodowych, pracowników socjalnych) należy w szczególności:
1.    Udział w posiedzeniu Składu Orzekającego zgodnie z posiadaną specjalnością.
2.    Przeprowadzanie wywiadu z wnioskodawcą.
3.    Dokonywanie oceny zgodnie z obowiązującymi standardami postępowania dla zespołów orzekających.
4.    Określenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności
5.    Formułowanie wskazań.

§ 18

Do zadań obsługi biurowej należy w szczególności:
1.    Udzielanie informacji interesantom w zakresie orzekania o niepełnosprawności, wydawanie niezbędnych druków oraz przyjmowanie wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.
2.    Przyjmowanie i rejestracja korespondencji przychodzącej i wychodzącej.
3.    Przyjmowanie wniosków o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej oraz wystawianie legitymacji.
4.    Opracowywanie akt orzeczniczych.
5.    Obsługa posiedzeń składu orzekającego.
6.    Drukowanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
7.    Wprowadzanie danych do Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności.
8.    Przygotowanie dokumentacji obowiązującej w postępowaniu odwoławczym przed wojewódzkim Zespołem ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
9.    Archiwizacja akt i dokumentacji Powiatowego Zespołu.
10.    Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z orzekaniem.
11.    Organizowanie pracy własnej w sposób zapewniający prawidłowe wykonywanie przydzielonych zadań.
12.    Wnikliwe i wyczerpujące załatwianie spraw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
13.    Sprawne posługiwanie się przepisami prawa obowiązującymi w zakresie załatwiania spraw na danym stanowisku pracy, przede wszystkim kodeksu postępowania administracyjnego i instrukcji kancelaryjnej,
14.    Stałe podnoszenie swych kwalifikacji poprzez bieżące zapoznawanie się w przepisami, udział w szkoleniach i kursach.
15.    Dbałość o dobrą atmosferę w pracy oraz właściwy stosunek do interesantów i współpracowników.

§ 19

Obowiązki pracowników Powiatowego Zespołu określają indywidualne zakresy czynności, ustalone przez Przewodniczącego Zespołu lub umowy cywilno-prawne.


 
Rozdział 5
Czas pracy Zespołu

§ 21

Ustala się godziny pracy Powiatowego Zespołu: 
Poniedziałek           8.00 - 16.00
Wtorek – piątek      7.30 - 15.30

Zdjęcie


Wytworzył: Paweł Karolczuk (16 lutego 2009)
Opublikował: M.S. (16 lutego 2009, 21:03:03)

Ostatnia zmiana: Maciej Ciechanowicz (3 czerwca 2019, 14:04:23)
Zmieniono: 138.2015

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 9995

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij